6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL İÇİN AYDINLATMA METNİ

 1. Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / T.C. Kimlik, Cinsiyet, Vesikalık Fotoğraf, Doğum Yeri, Yaşı, Ehliyet, SGK Sicil No, Fotoğraf, İmza)

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon numarası, Mail adresi, Yerleşim Yeri Adresi)

Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir. (SGK İşe Giriş Bildirgesi, Meslek yeterlilik belgesi, Bordro Bilgileri, Özgeçmiş)

Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Görüntü kayıt, Kameralar)

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları, Log kayıtları, IP Adresleri)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Banka Hesap No, IBAN Bilgisi)

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Çalıştığı Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs- Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. (Fotoğraf ve Kamera Kaydı)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim & Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma & Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İç Denetim, Soruşturma & İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı & Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal & Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal & Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal & Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Talep & Şikayetlerin Takibi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 1. Sağlık verileriniz dışında kalan özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması halinde işlenecektir.

Aşağıda yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 6698 SK Madde 6/3 c. kapsamında işlenebilmektedir.

Biyometrik Veri: Parmak İzi, Yüz Tarama Verisi gibi verilerin bulunduğu veri grubudur.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

(Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, adli sicil kaydı)

Toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

 • Denetim & Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 1. Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil – Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi )

Toplanan sağlık verileri özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • İş Sağlığı & Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar

 • Özel sigorta şirketleri, bankalar,

 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız

 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz

 • Denetçiler

 • Danışmanlar

 • İş ortakları

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız yurtiçi kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

 1. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Covid-19 pandemi süresince, şirketimiz bünyesinde çalışan ve ziyaretçilerin sağlığının korunması amacı ile pandemi süresince muhafaza edilecek olup; pandeminin sona ermesi ile bu veriler yok edilecektir.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 1. İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR adresine yazılı olarak veya lunaelektrik@hs01.kep.tr adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.