6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA STAJYERLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç” ve “e” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, TC Kimlik, Cinsiyet)

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon numarası, Mail adresi, Yerleşim Yeri Adresi)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Banka Hesap No, IBAN Bilgisi)

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Öğrencilik Belgesi)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. (Fotoğraf ve Kamera Kaydı)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6698 SK Madde 6/3 c. kapsamında açık rıza şartının sağlanması durumunda işlenebilmektedir.

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil – Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi )

Toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar

 • Özel sigorta şirketleri, bankalar,

 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

 • Denetçiler

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız yurtiçi kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamızın tabi olduğu yasal mevzuat kapsamında yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Covid-19 pandemi süresince, şirketimiz bünyesinde çalışan ve ziyaretçilerin sağlığının korunması amacı ile pandemi süresince muhafaza edilecek olup; pandeminin sona ermesi ile bu veriler yok edilecektir.

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında haklarınız düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR adresine yazılı olarak veya lunaelektrik@hs01.kep.tr adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilirsiniz.