6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Şirket Unvanı: LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tarafınızca beyan edilen üçüncü kişilere ait kişisel verilerin, ilgili kişilerden hukuka uygun olarak elde edilmiş olması münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kapsamda, referans, acil irtibat ve benzeri süreçlerin yürütülmesi amacıyla üçüncü taraflara ait olan kişisel verileri tarafımızla paylaşarak; bu kişisel verileri hukuka uygun olarak elde ettiğinizi ve paylaştığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır:

 

Kimlik Verileri: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
Ad

Soyad

Doğum Tarihi / Doğum Yeri Sosyal Kimlik / T.C. Kimlik Cinsiyet

Medeni Durumu

Vesikalık Fotoğraf

Doğum Yeri

Yaş

Ehliyet

SGK Sicil No

Fotoğraf

İmza

 

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İletişim Verileri: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
Telefon numarası

Mail adresi

Yerleşim Yeri

Adresi

 

 

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Sağlığı & Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve f” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Özlük Verileri: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
SGK İşe Giriş Bildirgesi

Meslek yeterlilik belgesi

Bordro Bilgileri

Özgeçmiş

 

 

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve f” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
 

Görüntü Kayıt

Kameralar

 

·         Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a ve f” bendinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

halinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İşlem Güvenliği Verileri: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
Güvenlik anahtarları

Şifre

Kullanıcı adları

Log kayıtları

IP Adresleri

 

 

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Denetim & Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a ve ç” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Finans Verileri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
 

Banka Hesap No

IBAN Bilgisi

 

 

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve ç” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Mesleki Deneyim Verisi: Kişinin mesleki deneyimine ilişkin verilerin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
 

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve f” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Üçüncü Taraf Bilgisi: Kişinin yakınlarının veya irtibat kişilerine ait bilgilerinin yer aldığı veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
 

Acil İrtibat Kişisinin İsim, Soyisim ve Telefon Numarası, Referans Kişisinin İsim, Soyisim ve Telefon Numarası, Çalışan personelin çocuk sayısı

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “a, c ve f” bentlerinde belirtilen:

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hallerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı
 

İş Yeri Sağlık Raporu

(Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil – Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi )

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler İşlenen özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yahut 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması durumunda işlenebilmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu aydınlatma metninde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

  1. Sağlık verileriniz dışında kalan özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  2. Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız yurtiçi kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

Kişisel verileriniz, saklama ortamlarına ait sunucuların yurtdışında bulunması, Microsoft 365 İş ürünleri (Ofis ürünleri, OneDrive, SharePoint, Outlook, Teams vb.) kullanılması, şirketin yurt dışı merkezi tarafından kullanılan uygulamalar SAP, MyGPS, OneTrust ve iş ve operasyonların sürekliliğinin sağlanması sebebiyle kullanılan üçüncü taraf ve şirket tarafından geliştirilmiş yazılımlar sebebiyle ve açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde yurtdışında bulunan üçüncü taraflara, yurt dışında bulunan şirket merkezine ve grup şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR adresine yazılı olarak veya lunaelektrik@hs01.kep.tr adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.