Clarification Text for Employee Candidate

İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE ÇALIŞAN ADAYI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.  (Veri Sorumlusu işbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

 

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebepleri
Telefon

Adres

E-posta

Kişisel verileriniz bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddeleri kapsamında işlenecektir.
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebepleri
Ad

Soyad

Doğum Tarihi 

Doğum Yeri

Cinsiyet

TC Kimlik Numarası

İmza

Medeni Hali

Kişisel verileriniz bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddeleri kapsamında işlenecektir.

 

Mesleki Deneyim: Kişiye ait mesleki deneyimlerinin bulunduğu veri grubudur.
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebepleri
Yabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar Bilgisi

Kullandığı Teknik Cihaz Bilgisi

İş Tecrübesi Bilgisi

Kurs Sertifikasyon Bilgisi

İş Tecrübesi Bilgisi

Kişisel verileriniz bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddeleri kapsamında işlenecektir.
Diğer Bilgiler
İşlenen Veriler Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebepler
Askerlik verisi ve bilgisi Kişisel verileriniz bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddeleri kapsamında işlenecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz:

Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca “c ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Firmamız bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İş başvurusu kapsamında tarafımız ile paylaşılmış olan kişisel veriler 3. Kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; 6 ay süre ile veya açık rızanız olması durumunda 1 yıl süre saklanacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında haklarınız düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR adresine yazılı olarak veya lunaelektrik@hs01.kep.tr adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilirsiniz.