İletişim Formu Aydınlatma Metni

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İLETİŞİM FORMU – AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve 10001 Sokak No:9 A.O.S.B. Çiğli/İzmir ” adresinde yer alan Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafınıza ait kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel veriler; internet sitemizde yer alan iletişim formu ile mesaj gönderme hizmetimiz vasıtasıyla yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanmaktadır. İletişim Formu ile aktarmış olduğunuz bilgileriniz, başta bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak olmak üzere tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için sistemimize dahil edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Yine yukarıda sayılanların dışında Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kurumumuz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizde yer alan İletişim Formu alanı vasıtasıyla sunmakta olduğumuz hizmetten faydalanabilmeniz için toplanan kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. Maddesinin 2. Fıkrasının e) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının f) bendinde yer alan temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızda yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu” ’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 10001 SOKAK NO:9 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR adresine yazılı olarak veya lunaelektrik@hs01.kep.tr adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilirsiniz. 

Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Talep edilen işlemin bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Luna tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Veri Sorumlusu:

Unvan : Luna Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : 10001 Sokak No:9 A.O.S.B. Çiğli/İzmir 

E-posta : lunaelektrik@hs01.kep.tr