Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 1. Giriş

  Veri sorumlusu olarak LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  (“LUNA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve diğer yazılı politikalar ile hedeflenen; Şirket ile ilişki kuran müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

  Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Şirket tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

  Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Şirket tarafından benimsenen, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

  • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürekadar muhafaza etme,
  • Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,
  • Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
  • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
  • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespiti ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
 2. Politikanın Amacı

  Bu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda

  açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda şirketimizin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamaktır.

 3. Politikanın Kapsamı

  Bu Politika; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

  Şirket, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için korunacak verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda

  Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta,

  denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

  KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

  Şirket tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

  Şirket bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve BGYS komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Şirket adına, Kanun’un 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan bilgi güvenliği sorumlusuna bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına

  ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte Şirket işe alım süreçlerinde ve kurum içi disiplin politikalarında personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.

 4. Çalışanların, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Eğitimleri

  Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

  Şirket, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, kamu sağlığının korunması gözetilerek, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası, adres bilgisi), özlük verisi, finans verisi, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, askerlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, fiziksel mekan güvenliği şeklinde işlemekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin Şirket’in hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ile bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama, yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

  Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

   Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Şirket veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

  2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

   Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Şirket açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Şirket’in aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple

   Şirket tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

  3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

   Şirket, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirket, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

  4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

   Şirket, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

  5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar

   Muhafaza Etme

   Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Şirket’in yayınladığı Kurum İçi Saklama Politikası’nda belirtilen süre kadar saklamaktadır. Şirket kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının BulunmasıKişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
  2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerliliktanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
  5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  İşlenme Şartları

  Kapsamı

  Örnek

  Kanun Hükmü

  Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret

  Mevzuatı vb.

  Çalışana ait özlük bilgilerinin

  mevzuat gereği tutulması.

  Sözleşmenin İfası

  İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Hizmet

  Sözleşmesi, Taahhütnameler vb.

  Şirket’in ürünleri konulu satış

  sözleşmesi yapılması.

  Veri Sorumlusunun

  Hukuki Sorumluluğu

  Mali ve İdari Denetimler, Sosyal

  Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

  Sosyal Güvenlik Kurumu gibi

  alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

  Aleniyet Kazandırma

  İlgili kişinin kendisine ait bilgileri

  umumun bilgisine sunması.

  Kişinin, acil durumlarda ulaşılması

  için iletişim bilgisini ilan etmesi.

  Hakkın Tesisi, Korunması,

  Kullanılması

  Dava açılması ve talep/şikâyet olması vb. işlerde kullanılması

  zorunlu veriler.

  İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı

  boyunca saklanması.

  Meşru Menfaat

  İlgili kişinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri

  işlenebilir.

  Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

 3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

  1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
  2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama

  yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi

  Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Şirket içerisinde ve personelin ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri Ön Aydınlatma Bilgileri ve Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir. Şirket internet sitesinde bu politika ile birlikte müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

 5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Şirket, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirket tarafından, KVK Kurulu’nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Şirket nezdinde, Şirket’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4.

maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel verisi işlenen ilgili kişilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Şirket kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta).

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, vergi no, sgk no, uyruk

verisi).

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı).

Fiziksel Mekan Güvenliği

Verisi

Kişinin yer aldığı kamera kaydının bulunduğu veri grubudur (Kamera kaydı).

İşlem Güvenliği Verisi

Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log Kayıtları , IP adresi bilgileri).

Finans Verisi

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban

no, kart bilgisi, finansal profil, mail order formu, kredi notu).

Mesleki Deneyim Verisi

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum

bilgisi, meslek odası sicili).

Askerlik Verisi

Kişinin askerlik yapıp yapmama durumuna ilişkin veri grubudur (Askerlik

durumu,tecil durumu).

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık durumuna ilişkin veri grubudur (Sağlık raporu, ilaç bilgileri, işitme ve görme bilgileri, konsültasyon raporu, muayene bilgileri).

Ceza Mahkumiyeti Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza

kovuşturmaları, adli sicil kaydı, disiplin kaydı).

Özlük Verisi

Kişiye ait bordro bilgileri, disiplin soruşturması, özgeçmiş bilgileri,

performans değerlendirme raporları gibi bilgilerinin bulunduğu veri

grubudur. (Bordro bilgileri)

Şirket, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve şirket içinde kullanılan veri türlerini esas alarak oluşturduğu Şirket Kişisel Veri Envanteri’nde yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere ve Şirket Veri Saklama ve İmha Politikası ile tespit etmiştir.

Şirket, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaç ve koşullar şunlardır:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan KaynaklıYükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim/Etik FaaliyetlerininYürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata UygunYürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Şirket Bünyesinde Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil ToplumAktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk FaaliyetlerininYürütülmesi
 • Stratejik Planlama FaaliyetlerininYürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve KuruluşlaraBilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulmasıve Takibi
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı faturatanzimi,
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevapverilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekliteknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansalmutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işingereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortasıyapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerinegetirilmesi,
 • Şirket finansal raporlama ve risk

yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

Şirket, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Şirket’in uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca Şirket tarafından oluşturulmuş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel verisi işlenen ilgili kişiye bildirmektedir.

Şirket, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:

 • Şirket iş ortakları
 • Landis+Gyr Group (Luna Elektrik’in bir parçası olduğu) ve küresel iştirakleri 
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
 • Banka ve sigorta şirketleri
 • Seyahat acentaları
 • Oteller
 • Eğitim firmaları
 • Şirket tedarikçileri
 • Şirket şirket yetkilileri
 • Avukatlar ve denetçi şirketler
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarımı

Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

Şirket’in ticari faaliyetlerini

yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Tedarikçi

Şirket’in ticari faaliyetlerini

yürütürken Şirket’in emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla

sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum

ve Kuruluşları

Mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

tanımlamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla

sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 1. Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirket binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

  Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

  Şirket, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

  1. Şirket Binasında, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

   Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politikada belirtilen diğer amaçlarla, Şirket binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Şirket binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş- çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişinin kişisel verileri fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

  2. Şirket Tesislerinde Misafir İnternet Ağı ile Misafirlere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Log Kayıtlarının Saklanması

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politikada belirtilen diğer amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kalınan süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

  Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket’in kendi kararına istinaden veya kişisel ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Şirket bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır.

 2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

  Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve Şirket, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

  1. İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

   1. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları

    Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

    1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
    8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
   2. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin haklarını ileri süremeyeceği haller

    Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

    1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
    2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
    3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarati faaliyetler kapsamında işlenmesi,
    4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
     1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
     2. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
     3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
     4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
   3. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin haklarını kullanması

    Kişisel veri sahipleri madde 10’da (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin

    taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir.

    Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Şirket Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Şirket Aydınlatma Metinleri içerisinde yapılmıştır.

    Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

    1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
    2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
    3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
    4. ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
    5. Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’e iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örn: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışan Adayı : Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örn: Müşteri, personel.

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : Şirket’e her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (İş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler.

İş Ortağı : Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örn: Ad-soyad, TCKN, e- posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Tedarikçi : Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket’in emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi : Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler. Örn: Aile bireyleri, eski çalışanlar…

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örn: Şirket bünyesinde çalışan departmanlar…

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusudur.

Verilerin Silinmesi : Şirket içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.

Ziyaretçi : Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.